Huis > Nieuws > Inhoud

Wat zijn de gevaarlijke categorieën van gevaarlijke chemicaliën?

Sep 04, 2018

Volgens de Dangerous Chemicals Determination Principles van de Hazardous Chemicals Catalogue (editie 2015) omvatten de gevaren van gevaarlijke chemicaliën 81 categorieën in 28 categorieën:


1. Fysiek gevaar


Explosieven: onstabiele explosieven, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.


Ontvlambare gassen: Categorie 1, Categorie 2, chemisch onstabiel gascategorie A, chemisch instabiel gascategorie B.


Aerosol (ook bekend als aerosol): Categorie 1.


Oxiderend gas: Categorie 1.


Gas onder druk: samengeperst gas, vloeibaar gas, gekoeld vloeibaar gas, opgelost gas.


Ontvlambare vloeistoffen: Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3.


Ontvlambare vaste stoffen: Categorie 1, Categorie 2.


Zelfontledende stoffen en mengsels: Type A, Type B, Type C, Type D, Vorm E.


Zelfontbrandende vloeistof: Categorie 1.


Zelfontbrandende vaste stof: categorie 1.


Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels: categorie 1, categorie 2.


Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen: Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3.


Oxiderende vloeistoffen: Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3.


Oxiderende vaste stoffen: Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3.


Organische peroxiden: een type, B-type, C-type, D-type, E-type, F-type.


Metaalcorrosie: Categorie 1.


2. Gezondheidsgevaar


Acute toxiciteit: Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3.


Huidcorrosie / -irritatie: Categorie 1A, Categorie 1B, Categorie 1C, Categorie 2.


Ernstig oogletsel / oogirritatie: Categorie 1, Categorie 2A, Categorie 2B.


Sensibilisatie van de luchtwegen / de huid: ademhalingssensibilisator 1A, ademhalingssensibilisator 1B, huidsensibilisator 1A, huidsensibilisator 1B.


Mutageniteit in geslachtscellen: Categorie 1A, Categorie 1B, Categorie 2.


Carcinogeniteit: Categorie 1A, Categorie 1B, Categorie 2.


Giftigheid voor de voortplanting: Categorie 1A, Categorie 1B, Categorie 2, Aanvullende categorie.


Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling: Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3.


Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling: Categorie 1, Categorie 2.


Aspiratiegevaar: Categorie 1.


3. Gevaar voor het milieu


Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - acute gevaren: Categorie 1, Categorie 2; Gevaarlijk aquatisch milieu - Langdurig gevaar: Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3.


Gevaarlijk voor de ozonlaag: Categorie 1.


SYSBEL Opslagkast voor bijtende stoffen

1. Gemaakt van 8 mm polypropyleen (PP) panelen, biedt superieure bescherming tegen agressief zuur, alkali en corrosie.

2. Verstelbare en omkeerbare planken voldoen aan verschillende keuzes van gebruikers.

3. Gevormd met gebogen platen om het stabiel te maken en te voorkomen dat het uit vorm raakt.

4. Poly-scharnieren en ingesloten deurgrepen betekenen dat er geen metalen onderdelen zijn die kunnen corroderen.

5. Uitgerust met onafhankelijke openingen die kunnen worden aangesloten op uitlaatsystemen.

6. Volledig gelast, vloeistofdichte opvangbak bevat accidenteel morsen.

7. Deur hasp accepteert hangslot om dubbele sloten te bereiken voor beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik.

8. Uitgerust met verstelbare stalen pootnivelleerders op alle vier de hoeken om de kast waterpas te houden.